HOME: Info KKP Akta, Peraturan & Garis Panduan

Info Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

E-mail Print PDF

Akta-Akta
Berikut adalah akta-akta yang berkaitan dengan tugas serta tanggungjawab Bahagian Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (BKKP) ialah:-

 1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994  (Prebiu)  (Muat Turun)
 2. Akta Kilang dan Jentera 1967                                  (Prebiu)   (Muat Turun)
 3. Akta Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) 

Peraturan-Peraturan 
Antara peraturan-peraturan yang telah dikuatkuasakan oleh Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan ialah:

 1. Peraturan-peraturan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514).
 2. Peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)

Garis Panduan

Berikut adalah garis panduan yang boleh digunapakai untuk memantapkan lagi sistem pengurusan keselamatan & kesihatan pekerjaan di UiTM. Garis panduan disediakan oleh DOSH.

 1. Garis Panduan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Pejabat
 2. Garis Panduan Kemudahan Pertolongan Cemas Di Tempat Kerja
 3. Garis Panduan Perumusan Risalah Data Keselamatan Kimia
 4. Garis Panduan Pengelasan Bahan Kimia Berbahaya
 5. Garis Panduan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya
 6. Garis Panduan Penyediaan Daftar Bahan Kimia
 7. Garis Panduan Penyediaan Parit untuk Keselamatan Pembinaan
 8. Penilaian Risiko Kesihatan yang Timbul daripada Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Di tempat Kerja (Edisi ke-2)
 9. Garis Panduan Kawalan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan
 10. Garis Panduan Pengawasan Perubatan
 11. Garis Panduan Penyediaan Dokumen Operasi Selamat (Penyimpanan Penstoran Gas Petroleum Cecair di dalam Silinder)
 12. Garis Panduan Pencegahan Tekanan dan Keganasan Di tempat Kerja
 13. Garis Panduan Pemantauan Bahan Cemar Bawaan Udara bagi Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan
 14. Garis Panduan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan bagi Berdiri Semasa Bekerja
 15. Garis Panduan Dasar & Program Kesihatan Reproduktif Di Tempat Kerja
 16. Garis Panduan Getaran Pekerjaan
 17. Garis Panduan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan bagi Duduk Semasa Bekerja
 18. Garis Panduan Isu Jantina dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 19. Garis Panduan Pencegahan Dan Pembasmian Penyalahgunaan Dadah Dan Alkohol Di Tempat Kerja
 20. Garis Panduan Pertolongan Cemas Di Tempat Kerja (Edisi ke-2)
 21. Garis Panduan Perkhidmatan Kesihatan Pekerjaan
 22. Garis Panduan Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 (NADOPOD)
 23. Guidelines On The Use of Personal Protective Equipment Against Chemicals Hazards
 24. Garis Panduan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)
 25. Garis Panduan untuk Mencegah Jatuh Di Tempat Kerja
 26. Garis Panduan Bagi Keselamatan dan Kesihatan Awam Di Tapak Pembinaan
 27. Garis Panduan Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (HIRARC)
 28. Garis Panduan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan bagi Reka Bentuk, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengalihudaraan Ekzos Setempat

*sumber dipetik dari http://www.dosh.gov.my/wps/portal